Únosy do UFO (CE-4)

Blízká setkání 4. druhu, jak je pojmenovali badatelé, představují tzv. únosy do UFO, nebo jak zní lepší a opatrnější název „zážitky únosu do UFO”. Na počátku amerického projektu Blue Book (Modrá kniha) se snažil vědecký poradce a astronom českého původu prof. Allen Hynek roztřídit pozorování UFO do různých kategorií, vznikly i tři kategorie tzv. blízkých setkání (Close Encounters). Později, právě z důvodu specifičnosti a výjimečnosti tohoto fenoménu, k nim byla přidáno čtvrtá kategorie (Close Encounters of the Fourth Kind) (CE-4).

Dodnes totiž není ani mezi badateli a výzkumníky v oblasti UFO jednotný názor, jak se k tomuto pozoruhodnému fenoménu stavět. Jde o skutečné a reálné zážitky? Jsou důsledkem činnosti mimozemských bytostí, nebo jde o nějaký nepoznaný jev týkající se skrytých procesů našeho vědomí? 

Únosy do UFO bývají považovány za jednu z nejbláznivějších smyšlenek, které kdy kolem UFO vznikly. Ve skutečnosti jsou mnohem reálnější a také mnohem závažnější fenomén, než např. historky tzv. kontaktérů s UFO, které jsou známy již od padesátých let. Postižení lidé totiž obvykle ani nevyhledávají ufology ani novináře, mnohem častěji jsou návštěvníky psychiatrů, neboť se často dostávají do situace, kdy se těžko vyrovnávají s realitou svých zážitků.

K čemu vlastně dochází při tomto zážitku? Postižený obvykle pozoruje UFO nebo nějaký světelný efekt (např. proud světla oknem do místnosti) a zjišťuje, že je vtahován dovnitř. Při přenosu dochází subjektivně k porušování známých zákonitostí: např. je člověk protažen zdí či zavřeným oknem. Někdy už při tomto přenosu nebo ještě před ním pozoruje zváštní humanoidní bytosti, jejichž popis je obvykle shodný. V ufologii se ustálilo jejich pojmenování jako „malí šedí“ – bytosti jsou velmi malého vzrůstu (100 až 120cm), mají nezvykle velkou hlavu a ohromné, tmavé oči mandlovitého tvaru, do nichž prý je pro postižené téměř nemožné pohlédnout (tvrdí, že je to, pokud jsou k tomu nuceni, horší než fyzické násilí). Poté se ocitnou v „kosmické lodi“, kde na nich neznámé bytosti vykonávají lékařské experimenty, či odběr biologických vzorků. Některé popisované případy dokonce naznačují snahu o vytváření smíšené rasy. U žen často po únosech dochází k tzv. falešným těhotenstvím. Poté jsou obvykle unesení vráceni zpět na místo, přičemž téměř vždy dochází k paměťové anamnéze. Únosy se často u některých osob opakují. Zážitky jsou vždy na rozmezí reality a snu, i když někdy po nich zůstávají fyzické stopy. K alespoň částečnému obnovení paměti dochází teprve po regresních sezeních u psychologa. Domníváme se, že není nutné ani vhodné používat hypnózu, kterou využívají často američtí ufologové – ta je totiž založena na sugesci a značně ovlivňuje výpovědi svědků. Přesto obvykle u postižených osob nedochází k rozpomenutí se takto komplexních zážitků, jak bylo výše popsáno a většinou se jedná spíše o útržky vzpomínek.

K vysvětlení zážitků únosu do UFO se nabízí celá řada hypotéz (tyto nabízí americký badatel dr. David Jacobs):

Psychologická vysvětlení – výmysl, touha po zviditelnění, finanční efekt
– potlačené zneužívání. Oběti zneužívání z dětství trpí podobnými problémy. Únosy pak mohou být krycím zážitkem, vybavujícím se a kryjící zneužití v minulosti v pozměněné podobě.
– hysterická nákaza. Lidé věří, že se jim něco stalo, pokud jsou si vědomi, že se totéž stalo i jiným.
– hypnogické a hypnopomické stavy, čas mezi vědomím a spánkem a spánkem a vědomím. V tomto stavu je člověk paralyzovaný a může prodělávat živé sny
– vůle věřit. Někteří lidé chtějí být unesenými, přesvědčují se, že byli unesení.
– spiritismus. V současnosti mohou styky s cizími bytostmi nahrazovat duchy ze spiritistických sezení. halucinace. Obrazy dříve uložené do paměti nebo do fantazie spletené dohromady.
– fantazie. Lidé mají sklony k fantazii, k vyprávění svých erotických nebo dramatických dobrodružství.
– vliv hypnózy. Samotné používání hypnózy v rukou nepovolaného praktika může vyvolat příběh o únosu.
– stigmata. Jizvy aj. fyziologické následky mohou být vyvolány psychickými představami u velmi senzitivních osob, nebo ve stavu jiného stavu vědomí.
Psychiatrická vysvětlení – potíže vznikají z organického poškození mozku nebo z vážných duševních poruch
– psychóza. Zážitky o únosu mohou být součástí duševní nemoci.
– mnohočetná porucha osobnosti.
– psychogenický stav amnézie. Obdoba mnohočetné poruchy osobnosti s epizodou ztráty časového úseku z paměti. Pokus nahradit nesnesitelné záležitosti těmi, jež se dají psychologicky snadněji zvládnout.
– dočasně přerušená funkce mozkového laloku. Elektrické výboje a el. nabité částice v atmosféře, které vznikají třeba jako důsledek tektonického napětí země při tření zemských desek a ker o sebe, mohou stimulovat dočasnou nestabilitu mozkového laloku, a vést člověka k halucinacím. Může jít také o důsledek dočasné epilepsie.
Kulturní vysvětlení – touha po dítěti. Zážitky o únosu a sexuálních vyšetřeních apod., mohou být důsledkem posedlých fantazií, založených na touze po dítěti.
– vliv science-fiction. Představy o únosech mohou být vlivem sci-fi filmů a knih.
– folklór. Povídky o únosech se vyskytovaly po celou zaznamenanou historii, jsou popsány v mýtech a legendách.
Exotická vysvětlení – kolektivní nevědomí. Zážitky obsahují jisté archetypální vzpomínky, dané všem lidem.
– trauma zrození. Zážitky únosu se podobají traumatickým prožitkům z doby narození.
– alternativní skutečnosti. Lidská mysl může jistým způsobem vytvořit fyzickou realitu duševními procesy.

Zdá se, že na vysvětlení tohoto fenoménu si budeme muset ještě počkat. Realita existence těchto zážitků u evidentně dosti vysokého procenta lidí je nesporná. Ať již se jedná o nějakou (dosud vědecky nepopsanou) anomálii lidské psychiky, nebo jsou tyto zážitky reálné, měl by se tomuto fenoménu věnovat dostatek pozornosti i v seriózní vědě. Podle názorů některých badatelů jsou právě zážitky únosů do UFO nejspíše klíčem k pochopení celé záhady UFO a nemusí to být zrovna na základě ET hypotézy. Podle našich zkušeností, které jsme zatím učinili, tento fenomén úzce souvisí nejen s problematikou UFO ale i s celou řadou dalších tzv. paranormálních jevů, souvisí i s mytologií, přesněji řečeno – vyskytuje se již celá staletí a nikoliv jen v moderní době.

Některé zaznamenané případy projektu Záře:

2010.04.09.02-CE-4-Rakovník  ztracený čas, modřiny a vpichy na těle a noční zjevení malých postav bez obličeje